Екипът на АС ООД продължава успешно да изпълнява дейностите по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2600-C01 по ОП РЧР – създаване на нови работни места с добри условия на труд и подходящо оборудване.
Закупеното по проекта оборудване е позиционирано в централния офис и двата цеха като спомага за увеличаване на капацитета на работа, приемане на по-големи обеми поръчки и изпълняването им с още по-високо качество и оптимални срокове.