Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

15.10.2018

02.11.2018

05.11.2018

Обява за нови работни места

Във връзка с договор №: BG05M9OP001-2.010-0507-C01 «Ново социално предприятие в сферата на производството на облекло и текстилни изделия с етномотиви», финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ЕСФ, „АС“ ООД обявява процедура по подбор на персонал за следните длъжности:

15.05.2019